ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
 

นายศิริศักดิ์ จันทร์หอม

หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นางนัยนา ปิ่นสุภา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายธวัชชัย แสงมณี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายสุธี ชำนาญสุธา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางนันธิดา แก้วรัตน์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายสฤษฎ์ คล้ายมุข

ครู

นางสาวศศิธร โยธาภักดี

ครู

นางสาวบุญรัตน์ ซาชิโย

ครู

นางสาวกฤติยา โพธิ์สอน

ครู

นางสาวธนพร ภาสกรวิวัฒน์

ครู

นางพัชรฎา สังข์ทอง

ครูผู้ช่วย

นางสาวอมลรัตน์ รักชาติ

ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา พินิจการ

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์จิรา สุดใจ

ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ ไชยสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวลดาวัล อยู่พรหมชาติ

พนักงานจ้างตามภารกิจ