ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 

นางนิศากร โลมากูล

หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวจีรวรรณ อโนรัตน์

ครู

นางเพชรรัตน์ สุขใส

ครู

นางสาวเสาวนิตย์ บุษดา

ครู

นางสาวสุริศา พันสุไพร

ครู

นางสาววัชรินทร์ ชาญกระบี่

ครู

นางสาวพิมพ์จันทร์ อุบลภาพ

ครู

นางธนาพร มนัสมัญชุตภา

ครู

นางสาวศิริวรรณ เครือน้ำมิตร

ครู

นางสาวจันทร์ฉาย เหล่านอก

ครูผู้ช่วย

นายดำรงค์ จี้จู

พนักงานจ้างตามภารกิจ