ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางนัยนา ปิ่นสุภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นางสาววลัยพร อิงปัญจลาภ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนิลพร รอดวรรณะ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางจันทิมา สุขมี

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวศิริวรรณ น่วมนวล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวกรณ์วิภา เอี่ยมชัย

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวจีรวรรณ อโนรัตน์

ครู

 

นายวัฒนพงษ์ วงศ์บุญงาม

ครู

 

นายณรงค์ ไชยสิทธิ์

ครูผู้ช่วย