ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวอมลรัตน์ รักชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวสุวรรณพัฒน์ สมุทรโมฬี

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสุปราณี อินต๊ะขันท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวเสาวนิตย์ บุษดา

ครู