ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวบุญรัตน์ ซาชิโย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครู

 

 

นางกนกลดา ได้ทุกทาง

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวสุริศา พันสุไพร

ครู

 

นางเพชรรัตน์ ศรีสุขใส

ครู

 

 

นางสาวพิมพ์จันทร์ อุบลภาพ

ครู