ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 

นางสาวบำเพ็ญ สมัยคมสัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาววิไล สีหานาม

ครู

นางสาวศศิธร โยธาภักดี

ครู

 

นางสาววัชรินทร์ ชาญกระบี่

ครู

 

 

นางสาวจันทร์จิรา สุขใจ

ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวจันทร์ฉาย เหล่านอก

ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวนันทพัทธ์ ท้าวแข็ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 

นางสาวลดาวัล อยู่พรหมชาติ

พนักงานจ้างตามภารกิจ