ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 

นายไชยยันต์ หวาดวารี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสมพิศ คงพุ่ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางนิทรา สมภักดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นายธวัชชัย แสงมณี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ