ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวลักขณา วรรณศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

 

นายพยุงศักดิ์ บุญมี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นางนันธิดา แก้วรัตน์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นายสุธี ชำนาญสุธา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นายดำรงค์ จี้จู

พนักงานจ้างตามภารกิจ