ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นางจิตติมา โคกเลี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

 

นายมนตรี ศกุนตะประเสริฐ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นายศิริศักดิ์ จันทร์หอม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นางสาวศิริวรรณ เครือน้ำมิตร

ครู

 

นางปิยพรรณ เสริมผล

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวอมรา อากาศ

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสมใจ ตรีกิตตยากรณ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ