ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางนิศากร โลมากูล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษต่างประเทศ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาววาสนา โถวสกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวกฤติยา โพธิ์สอน

ครู

 

นางสาวธนพร ภาสกรวิวัฒน์

ครู

 

นายอัครพล มณีวงศ์

ครู

 

นางธนาพร มนัสมัญชุตภา

ครู

 

นางสาววาสนา พินิจการ

ครูผู้ช่วย

 

นางพัชรฎา สังข์ทอง

ครูผู้ช่วย