ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ตั้งอยู่เลขที่ 1300/72 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2003 โทรสาร 0-3441-2003 Email: bmc.school@hotmail.com ..Wedsite : www.banmahachai.net

สังกัด เทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โรงเรียนมีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

เมื่อปีพ.ศ.2481 สร้างอาคารเรื่อนไม้ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ขณะนั้นโรงเรียนได้ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร

ปีพ.ศ.2495 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนเทศบาล8 เป็นโรงเรียนบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)

ปีพ.ศ.2506 ได้โอนสังกัดมาอยู่ใน ความปกครองของเทศบาลนครสมุทสาคร ตั้งอต่วันที่ 1 เมษายน 2506

ปีพ.ศ.2510 ได้มีคำสั่งให้มีคำว่า "เทศบาล" นำหน้าชือ่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และได้สร้างโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์) ขึ้นใหม่ในที่ดินของ คุณพระนรราชจำนง และคุณหญิงสำอางค์ ช่วงเกษตรศิลปการ ในเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา ที่ท่านทั้งสองบริจาคให้

ปีพ.ศ.2512-2521 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ปีพ.ศ.2541 เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประมศึกษาปีที่ 6

ปีพ.ศ.2543 เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีพ.ศ.2545 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบรุ่นที่ 1

ปีพ.ศ.2551 เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4)

ปีพ.ศ.2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบรุ่นที่ 1