ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ฝ่ายบริหารงาน ด้านวิชาการ
 

นางอรพิน เจริญสุข

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

 

นางนัยนา ปิ่นสุภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวเสาวนิตย์ บุษดา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวสุริศา พันสุไพร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาววาสนา โถวสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวบำเพ็ญ สมัยคมสัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสัมคมศึกษา

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวลักขณา วรรณศรี

หัวหน้ากลุมสาระฯศิลปะ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายไชยยันต์ หวาดวารี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา

ตำแหน่ง กรรมการ

นางจิตติมา โคกเลี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางประไพ จันทร์หอม

หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย

ตำแหน่งกรรมการ

นางสาวสุวรรณรัตน์ สมุทรโมฬี

หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น

กลุ่มการศึกษาพิเศษ

ตำแหน่ง กรรมการ