ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ฝ่ายบริหารงาน ด้านธุรการ
 

นางเกษมศรี ราษี

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง กรรมการ

 

นางสาวสุนิดา ลามัน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวภาวิณี หลำวรรณะ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายปติยา ราษี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง กรรมการ