ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ฝ่ายบริหารงาน ด้านบุคลากร
 

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

 

นางประไพ จันทร์หอม

หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวสุวรรณรัตน์ สมุทรโมฬี

หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาววาสนา โถวสกุล

หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง กรรมการ

นายศิริศักดิ์ จันทร์หอม

หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตำแหน่ง กรรมการ

นางนิศากร โลมากูล

หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง กรรมการ

นางอนงค์ แทนเจ็ดริ้ว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ