ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ฝ่ายบริหารงาน ด้านอาคารสถานที่
 

นายธวัชชัย แสงมณี

ครู วิทยะฐานะชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

 

นางสาววาสนา โถวสกุล

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางนารี เข็มเจริญ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาวบำเพ็ญ สมัยคมสัน

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายพยุงศักดิ์ บุญมี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายอัครพล มณีวงศ์

ครู

ตำแหน่ง กรรมการ

 

นางสุปราณี อินต๊ะขันท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ตำแหน่ง กรรมการ

 

นายณรงค์ ไชยสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ