ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ฝ่ายบริหารงาน ด้านกิจการนักเรียน
 

นายธวัชชัย แสงมณี

ครู วิทยะฐานะชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

 

นายศิริศักดิ์ จันทร์หอม

หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตำแหน่ง กรรมการ

นางกนกลดา ได้ทุกทาง

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางนัยนา ปิ่นสุภา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายพยุงศักดิ์ บุญมี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายวัฒนพงษ์ วงศ์บุญงาม

ครู

ตำแหน่ง กรรมการ

 

นางสุปราณี อินต๊ะขันท์

ครู

ตำแหน่ง กรรมการ

 

นายสุธี ชำนาญสุธา

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ