ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ฝ่ายบริหารงาน ด้านสัมพันธ์ชุมชน
 

นายไชยยันต์ หวาดวารี

ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง หัวหน้างาน

 

 

 

 

นางประไพ จันทร์หอม

หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ