ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
บุคลากรอื่นๆ
 

นายปิยะ ฉิมมี

ลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

 

 

 

 

นายสมคิด ดาวทอง

พักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง นักการภารโรง