ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง - เขียว

ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน

ต้านราชพฤกษ์และดอกราชพฤกษ์