ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
สภาพการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์) เป็นการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามกรอบนโยบายของท้องถิ่น เทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อสนองความต้องการ ของคนในชุมชน ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลาน ของคนในชุมชนให้มีโอกาส ทัดเทียมกันตามความต้องการของทุกคนทุกฝ่าย เป็นการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนในสังคม ให้มีชีวิตในการ ดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นต่อการดำรงชีวืตในปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์

วิชาการเป็นสากล เพียบพร้อมด้วยความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี

เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสำนึก ใฝ่คุณธรรม

 

พันธกิจ

1.ด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย

2.ให้สิทธิและโอกาสการเรียนร่วม(เด็กพิเศษ)

3.พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนทางการศึกษา

4.มีสถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการอย่างเหมาะสม

5.สร้างทักษะพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อนำไปสู่กีฬาเพื่อสุขภาพและอาชีพตามความต้องการที่เหมาะสม

6.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.ปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และระเบียบวินัย

 

เป้าประสงค์

1.ดำเนินการอบรม สัมมนาการเรียนรู้ระบบ IT ของโรงเรียน

2.นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรมตรมมาตราฐานการศึกษา

3.ครูมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ

4.นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม

5.นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา