ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 44 ห้องเรียน

ตามโครงการโรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ