ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
คณะผู้บริหารสถานศึกษา

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรพิน เจริญสุข

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวดุจดาว จิตใส

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการ