ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ปฐมวัย
 

นางประไพ จันทร์หอม

หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

 

นางสาวอุษา ศักดิ์เจริญยิ่ง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางนารี เข็มเจริญ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวแก้วตา วิญญูหัตถกิจ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวศิรประภา ใจวัง

ครู