ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ประถมศึกษาตอนต้น
 

นางสาวสุวรรณพัฒน์ สมุทรโมฬี

หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวบำเพ็ญ สมัยคมสัน

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสมพิศ คงพุ่ม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางนิทรา สมภักดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางจิตติมา โคกเลี่ยม

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาววลัยพร อิงปัญจลาภ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกนกลดา ได้ทุกทาง

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวกรณ์วิกา เอี่ยมชัย

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายวัฒนพงษ์ วงษ์บุญงาม

ครู

นางปิยพรรณ เสริมผล

ครูผู้ช่วย