ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ประถมศึกษาตอนปลาย
 

นางสาววาสนา โถวสกุล

หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอนิลพร รอดวรรณะ

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายไชยยันต์ หวาดวารี

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสุปราณี อินต๊ะขันท์

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมใจ สรไชยเมธา

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางจันทิมา สุขมี

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวลักขณา วรรณศรี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายพยุงศักดิ์ บุญมี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายมนตรี ศกุนตะประเสริฐ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ น่วมนวล

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาววิไล สีหานาม

ครู

นายอัครพล มณีวงศ์

ครู

นางสาวนันทพัทธ์ ท้าวแข็ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ